หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดใหญ่ชัยมงคล

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วังช้างอยุธยาและเพนียด

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ตลาดน้ำอโยธยา
เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
1
2
3
4
5
 
 

ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังทุกปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
  สภาพอากาศทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มี.ค. - พ.ค.
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. - พ.ย.
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ธ.ค. - ก.พ.
  อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ 22 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมกราคม และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 40 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนเมษายน
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
สถานีตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
 
การเดินทางติดต่อกันภายในหมู่บ้าน และตำบลเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วการสัญจรทางน้ำไม่เป็นที่นิยมมากนัก ถนนเส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 308
(อุดมสรยุทธ)
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
  การบริการ
 
ธนาคาร จำนวน 4 แห่ง
 
สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
 
สถานีบริการก๊าซ NGV จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านค้าทั่วไป จำนวน 169 แห่ง
 
หอพัก/บ้านเช่า จำนวน 246 แห่ง
 
หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 7 แห่ง
 
โรงแรม จำนวน 3 แห่ง
 
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุขฯ
 
  จำนวน 56 แห่ง
  อุตสาหกรรม
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 140 แห่ง
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
 
กลุ่มขนมไทย
 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
 
อาชีพประชากร
 
 
เนื่องจากเทศบาลตำลคลองจิกเป็นที่ตั้ง ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินประชากร ในเขตเทศบาลจึงมีอาชีพประกอบการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม และรับจ้าง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98
 
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2
 
สถาบันทางศาสนา จำนวน 1 แห่ง
 
(วัดวิเวกวายุพัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 )
 

 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 
  ประเพณีและงานประจำปี
 
ตักบาตรพระ 100 รูป ณ วัดวิเวกวายุพัด
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
เครื่องจับสัตว์น้ำ (คอนโดดักปลา)
 
กลุ่มผลิตเครื่องมือดักสัตว์น้ำ (คอนโดดักสัตว์น้ำ)
  ภาษาถิ่น
 
ตำบลคลองจิกไม่มีภาษาถิ่น การสื่อสารของประชาชนในตำบลใช้ภาษากลาง
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
โอ่งและแจกันหุ้มผ้าไหม กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และแจกันหุ้มผ้าไหม
 
ขิงดองสามรส กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านคลองทราย
 
พิมเสนน้ำ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านคลองทราย
 
การสาธารณสุขในตำบล
การสื่อสารในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลการุณเวช (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง
 
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
  ในเขตเทศบาลตำบลคลองจิก มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีเครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ AIS,DTAC,TRUE
 
ประปาในตำบล
แหล่งน้ำ
 
น้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
หมุ่ที่ 4 (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง)
 
น้ำประปา ทต.คลองจิก จำนวน 7 แห่ง
 
- ประปาหมู่ที่ 1
 
- ประปาหมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
 
- ประปาหมู่ที่ 4
 
- ประปาหมู่ที่ 5
 
- ประปาหมู่ที่ 6
 
- ประปาหมู่ที่
 
น้ำประปาส่วนภูมิภาค บางส่วน ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 2,3,4,8
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำคลอง จำนวน 4 แห่ง
 
(คลองจิก,คลองบางโหง,คลองตามา,คลองน้ำบัวหลวง)
 
คลองชลประทาน จำนวน 7 แห่ง
 
ลำรางสาธารณะ จำนวน 5 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ระบบประปาบาดาล จำนวน 8 แห่ง
 
ระบบประปาบาดาลผิวดิน
 
ระบบประปาส่วนภูมิภาค
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 %
 
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะทางเทศบาลตำบลคลองจิกได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอขยายเขต
 
เทศบาลตำบลคลองจากมีหน่วยให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอินและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (อำเภอบางปะอิน)
 
การศึกษาในตำบล
 
  ตำบลคลองจิกมีจำนวนสถานศึกษาที่สำคัญ แยกได้ดังนี้
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
- โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด หมู่ที่ 3
 
- โรงเรียนคลองจิกสุขสินนุเคราะห์ หมู่ที่ 5
 
- โรงเรียนเซนต์แอนโทนบางปะอิน (เอกชน) หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลคลองจริก หมู่ที่ 3
 
ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลคลองจิก (สำนักงานเทศบาลตำบลคลองจิก)
 
การท่องเที่ยว
 
  วัดวิเวกวายุพัด (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าอุปถัมภ์วัดวิเวกวายุพัด มาโดยตลอด อาทิ พระราชทานทรัพย์ก่อสร้าง ศาลาการเปรียญ กุฏิ และพระสถูป
  โดยพระราชทานนามว่า "ราชูทิศเจดีย์" เจดีย์ราชูทิศ จึงเป็นปูชนียสถานที่ชาวบ้านตำบลคลองจิกให้ความเคารพนับถือ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาสักการะ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-269-756
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
จำนวนผู้เข้าชม 49,111 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2562จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10