หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

วัดใหญ่ชัยมงคล

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วังช้างอยุธยาและเพนียด

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ตลาดน้ำอโยธยา
เทศบาลตำบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างอำเภอ
     
การก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขต บำรุงรักษาประปา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
     
การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง
     
การจำกัดน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐานมีการติดตั้งป้ายห้ามมิให้รถทุกที่มีน้ำหนัก เกินกว่าที่กำหนดหรือเมื่อรวมน้ำหนักรถกับน้ำหนักบรรทุก
     
การจัดทำผังเมืองรวม
     
พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
     
พัฒนาระบบจราจร
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
         
   
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
     
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็ก เยาวชน และประชาชน
     
การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
     
ด้านสวัสดิการชุมชน
     
การป้องกันยาเสพติด
     
การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
     
การสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ประสภภัยพิบัติ
     
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำของมนุษย์
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
         
   
ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น
     
การส่งเสริมประชาธิปไตย / การมีส่วนร่วม
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย
     
การกำจัดและจัดการขยะ
     
การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง / ฝุ่นละออง
     
การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
   
การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
         
   
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
     
การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
     
ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
     
การสร้างภูมคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
     
การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน
     
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น
     
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         
   
การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
     
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
     
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 035-269-756
เทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร : 035-269-756
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคลองจิก
จำนวนผู้เข้าชม 49,112 เริ่มนับ 13 ส.ค. 2562จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10